Tủ Báo Rò Rỉ Gas 4 Kênh

 • Mã sản phẩm: GM_CTRL_4GExN reva
 •  

   

 • Giá:Liên Hệ
-
+

Tủ Báo Rò Rỉ Gas 4 Kênh

.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO ĐỘNG RÒ RỈ GAS

INSTRUCTION MANUAL FOR GAS LEAKAGE ALARM PANEL

 

A – GIỚI THIỆU

 

       INTRODUCTION

 

Hệ thống báo động gas bao gồm 01 tủ điều khiển trung tâm và 04 đầu dò gas (Type: Shinwoo 104-N). Tủ báo gas gồm có các nút nhấn chức năng và các đèn chỉ báo như sau:

 

The LPG alarm system includes a control panel and three gas detectors (Shinwoo 104-N). The LPG Control Panel consists of function keys and indicator lights as follows:

 

1 - Nút nhấn “ RESET”: dùng để phục hồi các trạng thái báo động về trạng thái bình thường.

 

     "RESET" button: Used to refresh the alarm status to normal status.

 

2 -  Nút nhấn “BUZZER OFF”: dùng để tắt đèn quay & còi báo động khi có xảy ra báo động.

 

"BUZZER OFF" button: Used to turn off the rotary warning lights and sirens incase of alarm happen.

 

3 - Nút nhấn “EMERGENCY”: dùng để khóa van điện từ và báo động khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

 

"EMERGENCY" button: Used to shut-off the solenoid valve and active alarm in case of trouble happen.

 

4 - Công tắc “SOLENOID OFF-ON”: dùng để mở hoặc tắt van điện từ.

 

     "SOLENOID OFF-ON" Switch: Used to open or close the solenoid valve.

 

5 - Đèn báo “POWER”: chỉ báo nguồn điện 220V cấp vào tủ điện.

 

    "POWER" Lamp: 220V power supply indicator only.

 

6 - Đèn báo “GAS DETECTOR” : đầu dò gas đang báo động.

 

      "GAS DETECTOR" Lamp: indicate gas detector alarm is activated.

 

7 - Đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”: chỉ báo trạng thái van điện từ đang đóng.

 

      "SOLENOID VALVE OFF" Lamp: indicate the status of the solenoid valve is closed.

 

 

B – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

       PRINCIPLE OF OPERATION

 

1 - Tình huống báo cháy.

    

      Fire alarm case.

 

 1. Khi có xảy ra tình huống cháy:

 

When a fire occurs:

 

 • Trung tâm báo cháy sẽ kích hoạt và gởi tín hiệu báo cháy (Dry A) đến tủ báo gas (vào cổng TB 1b-9, TB 1b-10). Tủ báo gas sẽ :

 

 • Điều khiển đóng van điện từ

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4)

 

 • Bật đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã đóng.

 

 • Fire alarm panel will be activated and send a fire alarm signal(Dry A) to the LPG control panel (on port TB 1b-9, TB 1b-10). The LPG control panel will:

 

 • Control the solenoid valve closure

 

 • Send the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Turn the "SOLENOID VALVE OFF" lamp on, indicating the solenoid valve has been closed

 

 1. Khi hết xảy ra tình huống cháy:

 

When the fire situation is over:

 

 • Trung tâm báo cháy sẽ ngừng kích hoạt và ngừng gởi tín hiệu báo cháy (Dry A) đến tủ báo gas (vào cổng TB 1b-9, TB 1b-10). Tủ báo gas sẽ vẫn tiếp tục:

 

 • Điều khiển đóng van điện từ

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4)

 

 • Bật đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã đóng.

 

 • Fire alarm panel will be deactivated and stop sending the fire alarm signal(Dry A) to the LPG control panel (on port TB 1b-9, TB 1b-10). The LPG control panel will continue:

 

 • Control the solenoid valve closure

 

 • Send the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Turn the  "SOLENOID VALVE OFF" lamp on, indicating the solenoid valve has been closed.

 

 

 • Lưu ý : Phải nhấn nút “RESET” trên tủ báo gas để đưa về trạng thái bình thường.

 

Notes: Press "RESET" button on the LPG control panel to return to normal status.

 

2 - Tình huống báo rò rỉ gas.

 

     Gas leakage alarm case.

 

 1. Khi có xảy ra tình huống rò rỉ gas:

 

When a gas leakage occurs:

 

 • Các đầu báo gas sẽ kích hoạt và gởi tín hiệu đến tủ báo gas (vào cổng [TB 1b-1, TB 1b-2], [TB 1b-3, TB 1b-4], [TB 1b-5, TB 1b-6]). Tủ báo gas sẽ:

 

 • Điều khiển đóng van điện từ.

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Xuất tín hiệu báo rò rỉ gas (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-5, TB 1a-6).

 

 • Bật đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã đóng.

 

 • Bật đèn quay và còi báo động.

 

 • Bật đèn báo “GAS DETECTOR”, báo đang có rò rỉ gas.

 

 • Gas detectors will be activated and send a signal to the LPG control panel (on port [TB 1b-1, TB 1b-2], [TB 1b-3, TB 1b-4], [TB 1b-5, TB 1b- 6). The LPG control panel will:

 

 • Control the solenoid valve closure

 

 • Send the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the Fire control panel (via port TB 1a-3, TB 1a-4)

 

 • Send Gas leakage signal (Dry A) to the Fire alarm panel (via TB port 1a-5, TB 1a-6).

 

 • Turn the  "SOLENOID VALVE OFF" lamp on, indicating that the solenoid valve has been closed.

 

 • Turn the rotary warning lights and sirens on.

 

 • Turn the "GAS DETECTOR" lamp on, indicating the gas leakage is occurring.

 

 • Lưu ý : Để tắt đèn quay & còi báo động: Nhấn nút “BUZZER OFF”

 

Note: To turn the rotary warning lights and sirens off : Press "BUZZER OFF"

 

 1. Khi không còn rò rỉ gas:

 

When no more gas leaks:

 

 • Các đầu báo gas sẽ ngừng kích hoạt và ngừng gởi tín hiệu đến tủ báo gas (vào cổng [TB 1b-1, TB 1b-2], [TB 1b-3, TB 1b-4], [TB 1b-5, TB 1b-6]). Tủ báo gas sẽ vẫn tiếp tục:

 

 • Điều khiển đóng van điện từ.

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Xuất tín hiệu báo rò rỉ gas (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-5, TB 1a-6).

 

 • Bật đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã đóng.

 

 • Bật đèn quay và còi báo động.

 

 • Bật đèn báo “GAS DETECTOR”, báo đang có rò rỉ gas.

 

 • Gas detectors will be deactivated and stop sending the signal to the LPG control panel (on port [TB 1b-1, TB 1b-2], [TB 1b-3, TB 1b-4], [TB 1b-5, TB 1b-6]). The LPG control panel will continue:

 

 • Control the solenoid valve closure.

 

 • Send the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB 1a-3, TB 1a -4).

 

 • Send Gas leakage signal (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB 1a-5, TB 1a-6)

 

 • Turn the "SOLENOID VALVE OFF" lamp on, indicating the solenoid valve has been closed.

 

 • Turn the rotary warning lights and sirens on.

 

 • Turn the "GAS DETECTOR" lamp on, indicating the gas leakage is occurring.

 

 • Phải nhấn nút “RESET” trên tủ báo gas để đưa về trạng thái bình thường.

 

Press "RESET" button on the gas alarm panel to return to normal status.

 

3 - Tình huống EMERGENCY:

 

     EMERGENCY case:

 

 1. Khi kích hoạt nút nhấn “EMERGENCY STOP”:

 

When the button “EMERGENCY STOP” is activated (Press):

 

 • Tủ báo gas sẽ:

 

 • Điều khiển đóng van điện từ.

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái Emergency (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-7, TB 1a-8)

 

 • Bật đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã đóng.

 

 • The LPG control panel will:

 

 • Control the solenoid valve closure.

 

 • Send the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the fire alarm panel (via TB port 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Send the signal of EMERGENCY (Dry A) to the fire alarm panel (via port TB la-7, TB la-8).

 

 • Turn the  "SOLENOID VALVE OFF" lamp on, indicating the solenoid valve has been closed.

 

 1. Khi ngừng kích hoạt nút nhấn “EMERGENCY STOP”

 

When the button “EMERGENCY STOP” is deactivated (Release):

 

 • Tủ báo gas sẽ:

 

 • Điều khiển mở van điện từ.

 

 • Ngừng xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Ngừng xuất tín hiệu báo trạng thái Emergency (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-7, TB 1a-8).

 

 • Tắt đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã được mở.

 

 • The LPG control panel will:

 

 • Control the solenoid valve opening.

 

 • Stop sending the signal of the closed status of solenoid valve (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB1a-3, TB 1a-4).

 

 • Stop sending the signal of MERGENCY (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB la-7, TB la-8).

 

 • Turn the  "SOLENOID VALVE OFF" lamp off, indicating the solenoid valve has been opened.

 

4 - Tình huống đóng mở van điện từ

 

     Opening and closing the solenoid valve case:

 

 1. Khi bật công tắc Van điện từ sang vị trí “OFF”:

 

When the solenoid valve switch is turned to “OFF”:

 

 • Tủ báo gas sẽ:

 

 • Điều khiển đóng van điện từ.

 

 • Xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Bật đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã đóng.

 

 • The LPG control panel will:

 

 • Control the solenoid valve closure.

 

 • Send the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the fire alarm panel (via port TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Turn the  "SOLENOID VALVE" OFF “ lamp on, indicating the solenoid valve has been closed.

 

 1. Khi bật công tắc Van điện từ sang vị trí “ON”:

 

When the solenoid valve switch is turned to “ON”:

 

 • Tủ báo gas sẽ:
 • Điều khiển mở van điện từ.

 

 • Ngừng xuất tín hiệu báo trạng thái van điện từ đang đóng (Dry A) đến tủ báo cháy (qua cổng TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Tắt đèn báo “SOLENOID VALVE OFF”, báo van điện từ đã được mở khi không có các tình huống báo động nào xảy ra.

 

 • The LPG control panel will:
 • Control the solenoid valve opening.

 

 • Stop sending the signal to report the closed status of solenoid valve (Dry A) to the Fire alarm panel (via port TB 1a-3, TB 1a-4).

 

 • Turn the  "SOLENOID VALVE" OFF “ lamp off, indicating the solenoid valve has been opened when no alarm occurs.

 

 


 • Thiết bị báo động gas rò rỉ Gas Alarm - sản phẩm tiện ích đảm bảo an toàn , tránh cháy nổ, nhiễm độc khí gas.
 • Thiết bị sẽ ngay lập tức phát hiện ga rò rỉ và phát chuông báo động cho quý khách biết để xử lý nguồn ga rò rỉ trước khi bật công tắc điện hoặc mở bếp.
 • Thiết bị sẽ ngưng kêu khi nồng độ khí gas trong không khí hạ xuống dưới mức nguy hiểm cháy nổ.
 • Thích hợp sử dụng trong từng hộ gia đình hoặc các doanh nghiệp lớn có hoạt động kinh doanh liên quan đến gas.
Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 4 Kênh INOX 304

Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 4 Kênh INOX 304

Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 4 Kênh INOX 304Mã sản phẩm: 08026..

Giá:Liên Hệ
Tủ Trạm Báo Rò Rỉ Khí Gas

Tủ Trạm Báo Rò Rỉ Khí Gas

Tủ Trạm Báo Rò Rỉ Khí GasMã sản phẩm: 08026..

Giá:Liên Hệ
Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 4 Kênh

Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 4 Kênh

Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 4 KênhMã sản phẩm: 08026..

Giá:Liên Hệ
Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 8 Kênh

Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 8 Kênh

Tủ Báo Rò Rỉ Gas Chống Cháy Nổ 8 KênhMã sản phẩm: 08026..

Giá:Liên Hệ